پیمان تجاری با آلمان نازی

سیر تحولات جنگ در اروپا، کشور را در مسیر مبهمی قرار داد
تصویب پیمان بازرگانی ایران و شوروی در روز 15فروردین از سوی مجلس شورای ملی، روزنه امیدی بود که در بحبوحه جنگ جهانی دوم، بتوان توازن تجاری کشور را تا حدودی حفظ کرد.