قاب زندگی

هرچه به بازار بزرگ تهران نزدیک تر می شویم بر تعداد موتورسواران افزوده می شود.