سیاه و سفید

دشت خاموش، بیشتر دستاوردهایش را از اجرا دارد تا متن
«دشت خاموش» به کارگردانی احمد بهرامی به شکلی آگاهانه از هر نوع جذابیت ظاهری پرهیز می‌کند تا ماجرای دردناک رنج طبقه کارگر را به تصویر بکشد. فیلم به شدت مستعد تفسیرهایی است که خروجی‌اش صفت‌هایی چون «سیاه‌نمایی» است.