الحاق روستاها؛ توسعه شهر یا حاشیه‌نشینی!؟

طرح پیوستن روستاها به شهرها موافقان و مخالفانی دارد اما آنچه تا‌کنون اتفاق افتاده، افزایش قشر ضعیف در حاشیه شهرها بوده است. حالا هم 4روستای ایلام به شهر الحاق شده‌‌اند
گسترش شهرنشینی، کم‌شدن فاصله روستا و شهر و تبعیض و تفاوت در ارائه خدمات به ساکنان، موانعی را پیش روی مسئولان شهری قرار داده است.