پارک دانشجو از حصار آسیب‌های اجتماعی رها می‌شود

بوستان دانشجو یک فضای عمومی است و باید با مشارکت نهادها و دستگاه‌های متولی از حصار آسیب‌های اجتماعی آن را رها کرد و در اختیار خانواده‌ها قرار داد.