طرح روز/زیست بوم

دبیر اندیشکده آب ایران: زمین‌هایی که منفعت اقتصادی و کشاورزی ندارند، تنها برای استمرار مالکیت 7میلیارد مترمکعب آب را هدر می‌دهند.