22
چهار شنبه 30 مرداد 1398
شماره 7740
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
صنعت خودروسازی در اقتصاد کلان کشور نقش پررنگی دارد بنابراین اتخاذ سیاست‌های توسعه‌ای مناسب و حمایت همه‌جانبه از صنعت خودروسازی می‌تواند موجب شکوفایی این صنعت و رشد اقتصادی شود.
نخبگان چه سرنوشتی را برای صنعت و بازار خودرو در 2سال‌آینده ترسیم می‌کنند؟

خودرو 1400

نظرسنجی از 21فعال و کارشناس صنعت خودرو درباره آینده تولید و تقاضای خودرو
بزرگ‌ترین صنعت ایران بعد از نفت، از یک طرف تأثیر زیادی بر معادلات اقتصاد کلان دارد و از سوی دیگر خود تابعی از آن است که با کوچک‌ترین تدبیر سیاسی و اقتصادی به کلی تغییر مسیر می‌دهد.