افشاگری وزیرکشور از دست‌های پنهان آشوب‌ها

وحیدی: هسته‌های سازمان یافته رژیم صهیونیستی به برخی برای هر کوکتل مولوتوف ۵۰۰هزارتومان داده‌اند
وزیر کشور با بیان اینکه برخی اغتشاشگران در خارج آموزش دیده بودند و برای آنها پول می‌فرستادند، گفت: برای برخی از اینها مرتب پول واریز شده ‌است و به بعضی دیگر هم برای هر کوکتل مولوتوف، پول داده‌ شده ‌است.