این شنبه؛ حرکت اتوبوس‌های تازه نفس

امروز 200اتوبوس، ۶۲مینی‌بوس و ۳۰۰تاکسی نو به ناوگان حمل‌ونقل همگانی تهران افزوده می‌شود
سرانجام امروز ناوگان پیر و فرسوده اتوبوسرانی تهران جان تازه‌ای می‌گیرد.