• یکشنبه 28 اسفند 1401
  • الأحَد 26 شعبان 1444
  • 2023 Mar 19
دو شنبه 24 دی 1397
کد مطلب : 44592
+
-

روش‌شناسی پژوهش‌‌های فلسفی

ویترین
روش‌شناسی پژوهش‌‌های فلسفی


«روش‌شناسی پژوهش‌های فلسفی» تجلی چهره جدیدی از هویت ابزاری منطق و جنبه مهارتی آن است. در این کتاب پژوهش همان فکر و روش پژوهش هم صورت فکر تلقی شده است؛ از این رو علم منطق به عنوان ضامن صحت صوری فکر را می‌توان متدولوژی پژوهش فلسفی معرفی کرد. در کتاب حاضر کوشش بر این است که ضمن توجه به اصول و فنون امروزی روش تحقیق، با تکیه بر مبانی و مباحث منطق قدیم، که ابزار پژوهش فلسفی بوده است، به روش تحقیق جامعی به عنوان چارچوب روش تحقیق علوم عقلی دست یابیم. در این کتاب، طی فصولی، تلاش می‌شود در باب چیستی، چرایی و چگونگی پژوهش‌های مسأله‌محور فلسفی بحث شود و متدولوژی جامعی فراهم آید که پژوهش‌های آکادمیک در حوزه علوم عقلی را سامان دهد. آسیب‌شناسی پژوهش فلسفی به مثابه طرح مسأله، مبانی پژوهش حاضر، جایگاه تاریخی و منطقی روش تحقیق فلسفی، «تعریف فکر» ضامن چیستی پژوهش فلسفی، «رئوس ثمانیه» و «مطالب منطقی» ضامن چرایی پژوهش فلسفی، «مراحل فکر» و «مطالب منطقی» ضامن چگونگی پژوهش فلسفی، مطالعه مورد پژوهانه 1: از روش‌شناسی تا تعین معرفی حکمت متعالیه و مطالعه مورد پژوهانه 2: تصحیح متون فلسفی به مثابه پژوهش مسأله‌محور عنوان بخش‌های اصلی این کتاب هستند. «روش‌شناسی پژوهش‌‌های فلسفی» نوشته علی‌اصغر جعفری ولنی را نشر ققنوس با قیمت 21هزار تومان منتشر کرده است.

این خبر را به اشتراک بگذارید