• پنج شنبه 1 مهر 1400
  • الْخَمِيس 15 صفر 1443
  • 2021 Sep 23
چهار شنبه 5 خرداد 1400
کد مطلب : 131625
+
-

هدیه ازدواج و وام ازدواج ایثارگران در سال ۱۴۰۰

برابر ماده ۴۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، هدیه ازدواج خانواده شاهد، آزادگان، جانبازان و فرزندان آنان برای یک نوبت برابر است با هدیه ازدواج موضوع مفاد قانون پرداخت پایان پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن، به میزان دو برابر.
 دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون جامع ایثارگران موظفند به کارکنان ایثارگر خود و فرزندان آنان هدیه ازدواج را پرداخت کرده و مشمولان این ماده قانونی که تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی نیستند هدیه ازدواج آنان برعهده بنیاد خواهد بود.
در ماده ۳ قانون پرداخت پاداش پایان خدمت، میزان کمک هزینه ازدواج ۲۰ برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت تعیین شده است. در ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت حداقل حقوق مبنا برابر است با حاصلضرب حقوق در عدد مبنای پایه جدول.
بنابراین هدیه ازدواج ایثارگران برابر است با عدد ۴۰۰ ضربدر ضریب ریالی ضربدر عدد ۲۰ ضربدر عدد ۲.
با توجه به اینکه ضریب ریالی سال ۱۴۰۰ عدد ۳۰۴۸ تعیین شده، مبلغ هدیه ازدواج در سال‌جاری برابر خواهد بود با ۴۰۰ ضربدر ۳۰۴۸ ضربدر ۲۰ ضربدر ۲، که هدیه ازدواج مبلغ ۴۸ میلیون و ۷۶۸ هزار ریال خواهد بود.

چند ابهام در هدیه ازدواج:  تا قبل از سال ۹۰ نحوه محاسبه هدیه ازدواج براساس قانون پرداخت پاداش پایان خدمت، همواره ۲۰ برابر حداقل حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ محاسبه می‌شد، لکن در بند ۸۴ قانون بودجه سال ۹۰ مقرر شد تا کلیه دستگاه‌های اجرایی کمک هزینه ازدواج را برمبنای امتیاز ۶۵۰۰ در ضریب ریالی محاسبه کنند.
احکام قوانین بودجه سنواتی فقط در سال تعیین شده ضمانت اجرایی دارد مگر آنکه در مصوبه تصریح شود که دائمی است یا اصلاح قانونی دیگر است. اگر این فرض را بگیریم که چنین هم باشد با عنایت به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به‌صورت آزمایشی در تاریخ ۲ دی‌ماه سال ۱۳۹۱ و دائمی شدن آن در تاریخ دهم بهمن‌ماه سال ۹۵ به تصویب رسیده است این قانون به‌عنوان قانون موخر برای ایثارگران قابلیت اجرایی دارد، زیرا در ماده ۴۹ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران تأکید دارد موضوع هدیه ازدواج ایثارگران و فرزندان آنان براساس مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه ضروری به کارکنان دولت قابلیت اجرایی دارد و این مصوبه تاکنون اصلاح نشده است. لذا آنچه اکنون براساس بند ۸۴ قانون بودجه سال ۹۰ انجام می‌گیرد تضییع حقوق ایثارگران در پرداخت هدیه ازدواج است.

این خبر را به اشتراک بگذارید