عملیات نجات با معلق‌ها

سینماها در اوج کسادی و رکود هستند. طبیعی است که در شرایط اجتماعی کنونی کشور، کمتر کسی تمایل به سینما رفتن داشته باشد.