فاصله زمانی تزریق واکسن آنفلوآنزا و کرونا چقدر است؟

«تزریق واکسن آنفلوآنزا در زنان باردار با فاصله زمانی یک ماه و سالمندان و بیماران کلیوی، دیابتی، سرطانی، پیوندی، دیابت و دارای نقص سیستم ایمنی بدن حدود 3هفته بعد از تزریق انواع دزهای واکسن کرونا، ضروری است.»‌