راز انبارهای خطرناک پایتخت

در بین همه مواد محترقه‌ای که این روزها صدای انفجار آنها در گوشه و کنار شهر، وحشت به دل هر رهگذری می‌افکند، شاید خطرناک‌ترین آنها «نارنجک دستی» باشد.