کیسه‌های پلاستیکی، دومین زباله تولیدی در تهران

معاون اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت پسماند: روزانه در شهر تهران ۹۷میلیون قطعه پلاستیک وارد چرخه زباله می‌شود
بخش زیادی از زباله شهری، شامل کیسه‌های پلاستیکی است که در هر خرید روزانه از مغازه‌ها به خانه می‌آید و بعد روانه سطل زباله می‌شود.