09
سه شنبه 23 اسفند 1401
شماره 8735
زندگی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آب‌حوض‌کشی تا چینی‌بندزنی

طهرونی
کمتر از 100سال پیش مثل این روزها انجام آداب و رسوم خاصی برای استقبال از عید نوروز در بین مردم شروع می‌شد و مشاغل مختلفی رونق می‌گرفت. برخی از این مشاغل را با هم مرور کنیم.

تهران؛ مهمان‌خانه نوروزی مردم ایران

در دومین نشست تهران‌شناسی همشهری، حال و هوای «طهران و نوروز» روایت شد
گزارش
عید نوروز، قدیمی‌ترین آیین ایرانی استقبال از بهار در ایران باستان است که در گذر‌گاه زمان اصالتش را به‌عنوان یک رسانه فرهنگی حفظ کرده و به قرن21 رسید.