چهارشنبه‌های فرهنگی راه ارتباط نخبگان با مدیریت شهری

اقدامات مهمی طی 18‌ماه گذشته در حوزه اجتماعی- فرهنگی در بستر فعالیت‌های کمیسیون فرهنگی- اجتماعی شورا صورت گرفته که بنده بخشی از آن را در بستر برنامه چهارشنبه‌های فرهنگی اجرایی کردم.