مالکان بیزار از مدرسه

گپ و گفت با کارشناس مسکن درباره تأثیر مدرسه‌ها بر کاهش قیمت خانه‌های اطراف
ترافیک، سرو صدای گاه و بیگاه، تردد بچه‌های پر شر و شور، حضور دستفروش‌های موادغذایی و... بخشی از مسائلی است که ساکنان خانه‌های اطراف مدارس همیشه از آنها گلایه دارند.