نمایش پایان خودرو محوری در پارکینگ عمومی

«درفضای عمومی» نام گروه هنری در حوزه طراحی شهری است که به تازگی کار متفاوت و جالبی را برای نقد فضاهای شهر مقابل چشم مخاطبان قرار داده است.