10
دو شنبه 1 مهر 1398
شماره 7766
سیاست
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دانه‌درشت‌ها زیر تیغ

نگاهی به عملکرد قوه قضاییه در برگزاری دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی
قضایی
درباره عملکرد دستگاه قضایی همیشه این شبهه وجود داشته است که با «دانه‌درشت‌ها برخورد نمی‌شود».