خیز رنه با جودی برای اسکار 2020

رنه زلوگر با بازی در نقش جودی گارلند شانس زیادی برای دریافت اسکار دارد.