15
دو شنبه 1 مهر 1398
شماره 7766
سبک زندگی
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

همراهی دانش‌آموزان با مهارت‌های رفتاری

مهر آغاز و شروع فصل جدید در زندگی دانش‌آموزان است؛ فصل آموختن و رشد کردن و قدم گذاشتن در مسیر پیشرفت و ترقی.
نتایج تحقیقات وزارت بهداشت و آموزش‌و‌پرورش نشان می‌دهد که ۸۳درصد شکایت دانش‌آموزان از دردهای پشت، شانه و دست می‌تواند به نوعی مربوط به حمل کیف باشد.

بوی‌ ماه مدرسه

چطور فرزندانمان را برای حضور در مدرسه آماده و تشویق کنیم
کنار شادی‌های کودکانه شروع سال تحصیلی، گریه و اشک و ناله در مدرسه‌ها صدا و صحنه‌هایی آشناست که همیشه در روزهای ابتدایی مهر و بازگشایی مدارس شنیده و دیده می‌شود.