حرف می‌زنه؟ حرف می‌زنه!

فیلم بنفشه آفریقایی مونا زندی حقیقی
فیلم بیش از هر چیزی به‌دنبال نفی الگوی زنِ مادرِ رنج کشیده زبان در کام کشیده است.