توسعه هزاربرابری مترو پس از انقلاب اسلامی

طی ۴۰سال گذشته کار بزرگی در مترو انجام شده و هزار برابر قبل از انقلاب در کشور مترو ساخته شده است.