تماشای فوتبال و دورهمی خانوادگی

همه شهروندان جامعه از حقوق مساوی برخوردار هستند و در این حق، تفکیکی بین زنان و مردان نه تعریف شده و نه وجود دارد. در ایران هم که 50درصد از شهروندان را زنان تشکیل می‌دهند باید شرایط، امکانات و موقعیت‌ها برای حضور این بخش از جامعه در فضاهای عمومی و شهری به مناسب‌ترین صورت ایجاد شود و نباید با این بهانه که زیر ساخت‌ها آماده نیست و مشکل ایجاد می‌شود، آنها را از حقشان برای حضور در استادیوم‌ها محروم کرد.