مجرم‌شدن بدون برنامه قبلی

​​​​​​​حوادثی که بدون اراده فرد رخ‌بدهند و منجر به شکستن قانونی شوند، در دسته جرائم غیرعمد قرار می‌گیرند و اگر سری به اخبار حوادث بزنید، بدون شک با تعداد زیادی از این قبیل جرائم و حوادث روبه‌رو می‌شوید.