جریان نیروی‌کار در فصل بهار

در بهار امسال، نسبت تعداد شاغلان اقتصاد ایران نسبت به کل جمعیت در سن کار کاهش یافته است
جریان انتقال در بازار کار فصل بهار امسال نسبت به بهار سال قبل ماتریس نیروی کار بر ضرورت توجه به پایدارسازی اشتغال و توجه بیشتر به مشارکت‌دادن زنان در امور اقتصادی حکایت دارد.