تولید برق از دی‌اکسید‌کربن فوق بحرانی

برای نخستین بار در تاریخ، محققان آزمایشگاه ملی سندیای آمریکا موفق شدند به جای بخار از دی‌اکسیدکربن فوق بحرانی برای تولید برق استفاده کنند.