رشد 8/5 درصدی تولید صنعتی

تولیدات صنعتی ایران در تیرماه امسال نسبت به تیر پارسال5/8درصد رشد کرد
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص تولیدات صنعتی شرکت‌های بورس در تیرماه امسال نسبت به تیرماه پارسال 8.5درصد رشد کرده است.