مسیر جدید جبران کسری بودجه دولت
در شرایطی که طرح فروش صندوق‌های دولتی در آستانه شکست قرار گرفته، بانک مرکزی از تشکیل بازارحراج اوراق بدهی در بازار بین‌بانکی خبر داده است.