ایجاد فضاهای همگانی بدون تخلف در شرق تهران

عضو و نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی شورای شهر تهران، همراه با شهردار منطقه از منطقه۸ بازدید کرد و از روند اقدامات در حال انجام مطلع شد.