بازار برق و آب رقابتی می‌شود

بازار آب و برق ایران رقابتی می‌شود. خبری مهم برای سرمایه‌گذاران در صنعت برق و آب که از انحصار قیمت‌گذاری دولتی نجات یابند.