توسعه کشاورزی کم‌آب‌خواه در کردستان

استاندار: توسعه کشت گل محمدی و زعفران می‌تواند ضمن درآمدزایی خوب در کاهش مصرف منابع آبی تاثیرگذار باشد
تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید به سمتی هدایت شوند که با کمترین هزینه و مصرف آب کمتر، بیشترین میزان تولید و درآمد را داشته باشند.