آسیب اجتماعی؛ بزرگ‌ترین مشکل آموزش و پرورش

«مهم‌ترین مشکل ما در آموزش و پرورش آسیب‌های اجتماعی است.»