11
چهار شنبه 26 بهمن 1401
شماره 8715
روایت تهران
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
تهران قدیم4500قهوه‌خانه داشت

قصه رونق قهوه‌خانه‌های تهران

قهوه‌خانه‌ها در هویت تاریخی تهران ریشه عمیقی دارند اما در دوره صفویه توسعه و تعدادشان افزایش یافت تا اینکه در دوران قاجار هر قهوه‌خانه به صنف و پیشه خاصی اختصاص یافت.