خط4 روی ریل آمار

توسعه شرقی خط4 به‌منظور اتصال به خطوط موجود و در دست طراحی و همچنین ایجاد شبکه ریلی یکپارچه و کارآمد به تصویب شورای‌عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور رسیده است.