مرز باریک شکار و حفاظت

صدور مجوز شکار پرندگان موافقان و مخالفان بسیار دارد.