24
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
پرونده4
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در دادگاه اتهامات دیگران را هم می‌پذیرفتند

یادداشت
نوشتن در مورد مرحوم دکتر عباس شیبانی فقط در قلم شخصی مانند خود ایشان میسر است.
ویژه
اسم «فتح‌الله‌خان بونصر شیبانی»، شاعر و نویسنده شهیر عصر قاجار که اشعارش مورد توجه محمدشاه، ناصرالدین‌شاه و مظفرالدین شاه قرار داشت، به‌عنوان اثرگذارترین عضو خاندان شیبانی در دوره جدید حضورشان در ایران ثبت شده است.

یک خط‌امامی واقعی

عباس سلیمی‌نمین معتقد است شیبانی با انتخاب تفکر امام‌ره مسیر غیرحزبی را برای فعالیت سیاسی خود انتخاب کرد
گزارش
عباس شیبانی چهره‌ای است که در انتخابات دوره‌های مختلف، چه در مجلس شورای اسلامی و چه در شورای اسلامی شهر تهران، نامش در میان اسامی مورد‌حمایت جریان‌های سیاسی ظاهرا مخالف با یکدیگر دیده می‌شود.