22-23
دو شنبه 10 بهمن 1401
شماره 8703
پرونده 2و3
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

زاهدی که زهدش را به کسی تحمیل نکرد

ذره‌بین
مرحوم دکتر حاج عباس شیبانی، پزشکی حاذق، سیاستمداری صادق، زندانی سیاسی اما آزاده و از اعضا و مؤسس حزب نهضت آزادی ایران بود.
ویژه
سیدعلیرضا مرندی-رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران مرحوم شیبانی را پایه‌گذار خدمات ارزشمند در زمینه پزشکی کشور می‌داند.
مرحوم شیبانی از سالم‌ترین مدیران کشور بود.
مرحوم شیبانی حساسیت جناحی نداشت، ولی نسبت به مسائلی که به حقوق مردم بازمی‌گشت حساس بود.

مجاهدی در طراز انقلاب

مرور خاطرات دکتر عباس شیبانی در نخستین نشست مرکز تهران‌شناسی همشهری با حضور آزاده شیبانی و دوستان آن مرحوم
گزارش
40روز گذشت؛ 40روز از پرواز مردی که خوب زندگی کرد و جاودانه ماند. نامش غریبه نیست برای این مردم شهر. جماعت دردکشیده او را خوب می‌شناسند؛ به‌خصوص بیماران؛ کسانی که درد ریشه در جانشان کرده و هر لحظه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند.