افزایش منطقی بودجه1402

معمولا رشد 25 تا 30درصدی در بودجه سالانه شهرداری تهران منطقی است، اما سال آینده با رشد 56درصدی بودجه مواجه هستیم.