مراتع خراسان جنوبی در محاصره ملخ ها

بعد از 6 استان در جنوب کشور، پای ملخ‌های صحرایی این بار به استان خراسان جنوبی باز شده و وضعیت شهرستان نهبندان را در این استان در شرایط بحرانی قرار داده است.