20
چهار شنبه 17 اردیبهشت 1399
شماره 7935
سینما
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

دیوانه‌وار

دستیار همه‌کاره او، اثر هوارد هاکس هشتادساله شد
هوارد هاکس میان اساتید و غول‌های تثبیت‌شده تاریخ سینما، موقعیت جالب توجهی دارد.