صدای استان‌ها

بازنشسته تامین اجتماعی هستم. حقوق ما همیشه بیست و دوم هر ماه پرداخت می‌شد، اما چند ماه است که با تاخیر پرداخت می‌شود. هیچ کس هم پاسخگو نیست. باید قسط وام بپردازم، اما با تاخیر در پرداخت حقوق‌ها جریمه هم می‌شوم. این جریمه دیرکرد را چه کسی پرداخت می‌کند؟