طرح سرشماری اتباع افغانستان گامی در حفظ حقوق مهاجرین

شرکت اتباع در طرح سرشماری به معنی ثبت شدن حضور رسمی آنها بوده و زمینه دسترسی‌شان به حقوق اولیه در کشور میزبان را فراهم می‌کند و از سویی دیگر نیز موجودیت پناهجویان در یک کشور را معنی‌دار می‌کند.