خلبانی با 18سال اسارت

18سال اسارت شوخی نیست. یعنی 8570روز. وقتی اسیر شد هنوز عراق رسما اعلان جنگ نکرده بود. برای جلوگیری از پیشروی دشمن، ماموریت داشت مانوری در مرزهای هوایی ایران دهد اما هواپیمایش مورد هدف دشمن قرار گرفت و سقوط کرد. او به اسارت درآمد.