نقل‌قول‌خبر/مالک شریعتی، نماینده تهران

مجلس، کاملا دست دولت را درباره موضوع ارز ترجیحی باز گذاشته است.