عدد خبر/ 50 درصد

عملیات خاکبرداری میدان خلازیر در منطقه۱۹ با هدف کاهش بار ترافیکی و حذف چهارراه به اتمام رسید.