تلاش برای متقاعدسازی مالکان

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در مورد موضوعاتی که اخیرا پیرامون چند بنا در تهران مطرح شده، باید درنظر داشت که آنها جزو بناهای ارزشمند معاصر به لحاظ سبک معماری قلمداد می‌شوند و تاریخی به‌حساب نمی‌آیند.