مجازات ساخت و سازهای غیرمجاز تشدید می‌شود

لایحه اصلاح و الحاق موادی به ماده 100قانون شهرداری‌ها به هیأت ‌دولت ارائه شد.