فناوری هشدار آتش‌سوزی در جنگل

آتش‌سوزی‌های گسترده در جنگل‌ها، دانشمندان را برآن داشته که از اثر الکتریسیته مالشی برای توسعه یک فناوری هشدار و تشخیص استفاده کنند
کمپین‌های محیط‌زیستی می‌گویند شما تنها کسی هستید که می‌توانید از آتش‌سوزی جلوگیری کنید.